"Mâ-lòi-sî-â Hòng-khûng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
file:masroutemappgbrightthumb400pxmlòisîâ Hòngkhung lusienmalòisîâ Hòngkhûng Kûngsmâlòingîsistem Penerbangan malaysiaYîn-ngî Malaysian Airlines hemalòisîâ ke koetkâ Hòngkhûng Kûngs kînyàngmâllòisîa koetnui hòngsien yîhhip vàngkhiamachûÊuchû khip Àuchû ke koetchi hòngsien khinéu kîchhòng sat yîKitlùngpo Koetchi Kîchhòng chhyeukhinéu sat yî kútsìn Koetchi Kî-chhònglauapi Koetchi Kîchhòngmâhòng he chhiòn Tûngnàmâyúng yû chuitô kîchhui ke hòngkhûng kûngshâsuk ch kûngs pâukoat fyînhòngkhûng lâu mâlòisîâ ch yit hòngkhûng mahòng chhai ngièn ngietngitchangstkângip fânyî yitkâ hòng-khûng liènmèn
 
SokuFile:Malaysiaairlinesa333xjpgrightthumb300pxngiènngiet ngit mâlòisîâ hòngkhûng ho pânkî khiung yûngìn yî lìn-snlìkhôi Kitlùngpo Koetchi Kîhhòng m-ho hòngchhàm-lèungièn kievak yití-that petkînsútû koetchi kî-chhòngthan-he lióngséus heu chhai lùithat chûng sêust pin lâu nâlòisîâ Kitlùngpo hòngkhûng kónchchûngsîm sthi liènlokfikî stchiûng chhièn ke chuiheu vitsì viyî mâlòisiâ lâu Yetnàmhóivet kâukie chhú kînvúithu vì petvúitûngkinthan kâi thitiám vi sêuto fîkî chhàn hâingiènngiet ngitmukchhièn lòichh tôkoet ke yênkiunmîkoechungkoet Yetnàmthaikoetsînkâpofuilitpîn tényí liuksa chhiènvông chinhàng sêuchhà tén kûngchok chhtch 2014ngièn ngietngit hànvi fafhien to ngimhò ke stlièn hakkî ke chhàn-hâi ténvut khienmîkoetliènpâng Thiàuchhàkhiukfbiya phaingìn chhiènvông thiàuchhà kôanlyî ká fucheu tênkî yits Kâi hòngpân yù yitka Pôyîmer hòngkî chpfî ngiènngitngitnâlòisîâ sú-siông napkit chhutmien seukhoi kichá-fi chnst kâihí sku skyî ngìnvì chhonpân-kî yî lìnsn siênheu kôanpit pânkî khiunglióng ke lùithat pâuhàm changfu kîsnvuyènsnhak kai pûn litvì thiàuchhà tuisiong pin sotmìn fkî khónèn hòngkîn thitiám pâuhàm Thaikoet yî pet chHâsatkhiet nàmchYinnìYinthuyòng pin-chhiâ kûngpu kiûnfông lùilhat chên yî sotlièn tôngngitngietngitsôngńgtsin chhetto pânkî sínsitngiènngiet ngitmâlòisîâ chúnglînapkit pu siênpu kînkí chui-sîn ke súkgûnsak mahòng ho pânkî hòngchhàngchûngkiet終yîbàm Yinthuyòngpinchhiâ siênpu kîsông ngìnyèn khit khónèn kai yí nyìnàncategoryhongkhûng Kûng
==Sṳ-ku==
[[File:Malaysia_Airlines_A333X.jpg|right|thumb|300px|]]
2014-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit, Mâ-lòi-sî-â hòng-khûng 370-ho pân-kî khiung yû 239-ngìn yî lìn-sṳ̀n 0:43 lì-khôi Kit-lùng-po Koet-chi Kî-hhòng M-ho hòng-chhàm-lèu, ngièn kie-va̍k yî 6:30 tí-tha̍t [[Pet-kîn]] sú-tû koet-chi kî-chhòng, than-he lióng-séu-sṳ̀ heu chhai lùi-tha̍t chûng sêu-sṳt, pin lâu Mâ-lòi-sî-â Kit-lùng-po hòng-khûng kón-chṳ chûng-sîm sṳt-hi lièn-lok, fî-kî sṳt-chiûng chhièn ke chui-heu vi-tsì vi-yî Mâ-lòi-sî-â lâu [[Ye̍t-nàm]] hói-vet kâu-kie chhú, kîn-vúi-thu vì pet-vúi 06°55'15" tûng-kîn 103°34'43", than kâi thi-tiám vi sêu-to fî-kî chhàn hâi. 2014-ngièn 3-ngie̍t 9-ngit, muk-chhièn lòi-chhṳ tô-koet ke yên-kiûn ([[Mî-koet]], [[Chûng-koet]], Ye̍t-nàm, [[Thai-koet]], [[Sîn-kâ-po]], [[Fui-li̍t-pîn]] tén) yí liu̍k-sa chhièn-vông chin-hàng sêu-chhà tén kûng-chok, chhṳ̍t-chṳ 2014-ngièn 3-ngie̍t 19-ngit hàn-vi fat-hien to ngim-hò ke sṳt-lièn hak-kî ke chhàn-hâi tén-vu̍t khien. [[Mî-koet Lièn-pâng Thiàu-chhà-khiu̍k]] (FBI) ya phai-ngìn chhièn-vông thiàu-chhà kôan-yî ká fu-cheu tên-kî yit-sṳ. Kâi hòng-pân yù yit-ka Pô-yîm 777-200ER hòng-kî chṳp-fî. 2014-ngièn 3-ngie̍t 15-ngit, Mâ-lòi-sî-â sú-siông na̍p-kit chhut-mien seu-khôi ki-chá-fi chṳn-sṳ̍t kâi-hí sṳ-ku su̍k-yî ngìn-vì chho-sṳ̀n, pân-kî yî lìn-sṳ̀n siên-heu kôan-pit pân-kî khiung-lióng ke lùi-tha̍t, pâu-hàm chang-fu kî-sṳ̂, sṳ̀n-vu-yèn, sṳ̀n-hak kai pûn lie̍t-vì thiàu-chhà tui-siong, pin sot-mìn fî-kî khó-nèn hòng-kîn thi-tiám pâu-hàm Thai-koet yî pet chṳ [[Hâ-sat-khiet]], nàm-chṳ [[Yin-nì]], [[Yin-thu-yòng]], pin-chhiâ kûng-pu kiûn-fông lùi tha̍t chên yî sṳt-lièn tông-ngit (3-ngie̍t 8-ngit) sông-ńg 08:11 tsin chhet-to pân-kî sín-sit. 2014-ngièn 3-ngie̍t 24-ngit, Mâ-lòi-sî-â chúng-lî Na̍p-kit pu siên-pu kîn-kí chui-sîn ke sú-kí fûn-sak, Mâ-hòng 370-ho pân-kî hòng-chhàng “chûng-kiet” (終結) yî Nàm Yin-thu-yòng, pin-chhiâ siên-pu kî-sông ngìn-yèn khi̍t khó-nèn kai yí nyì-nàn.
 
[[Category:Hòng-khûng Kûng-sṳ̂]]