"Saimdang, Kông ke Ngit-ki" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t