"Kurosawa Akira" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
infobox personWikidatacommonscatakira KurosawaHetchhetmìnhengit-pún thien-yáng thô-yênkichokkâKî chhaingièn ke chṳt-ngiap sâng-ap chûngthô-yên liáuphothienyángKî phî ngin-vì he kî thienyángliù-phai chuichung-yeu ke thoipéungiènkî tettoskhàchûngsnchhiu chióngauthoritycantrol
{{Infobox person/Wikidata}}
CaegoryNgìnvu
{{commonscat|Akira Kurosawa}}
Ngitpún
'''Het-chhe̍t Mìn''' he [[Ngit-pún]] thien-yáng thô-yên, ki-chok-kâ. Kî chhai 50-ngièn ke chṳt-ngia̍p sâng-ap chûng, thô-yên liáu 30 phothien-yáng. Kî phî ngin-vì he kî thien-yáng liù-phai chui chung-yeu ke thoi-péu. 1989-ngièn, kî tet-to [[O-sṳ̂-khà]] chûng-sṳ̂n sṳ̀n-chhiu chióng.
{{Authority control}}
 
[[Category:Ngìn-vu̍t]]
[[分類:Ngi̍t-pún]]