"9-ngie̍t 15-ngit" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
Skhien
 
Chhut-se1942-ngiènVûn Kâ-pó
==Chhut-se==
*1942-ngièn: [[Vûn Kâ-pó]]
SíCategory-ngiet