"Ngoi-khô Khiéu-chàu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Ngoi-khô khiéu-chau
(唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Ngoi-khô Khiéu-chàu to Ngoi-khô Khiéu-chau
1 ke phiêu-chhiam: 新重新導向
 
se-mì (機械人:修正雙重定向至Ngoi-khô khiéu-chau
1 ke phiêu-chhiam: 重新導向目標變更
 
#重新導向 [[Ngoi-khô Khiéukhiéu-chau]]
8,888

次編輯