"Thi-khiù" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
{{Hakka-TW|0|地球}}
[[File:RotatingRotate earth (large).gif|right|thumbnail]]
'''Thi-khiù''' he [[Thai-yòngyòg-hi]] chûng-hàng sên chṳ̂ch-yit, on lì [[Thai-yòng-hi]] yù khiûn khi̍p yén ke chhṳ-si phài-lie̍t vi thi-sâm, kí he Thai-yòng ne-luiui thi-hàng sên chûng chui-thai ke, ya-he hien-thoi [[Khô-ho̍ko̍k]] muk-chhièn khok-chṳn vì-yit chhùn-chhai sâng-miang ke hàng-sên, Thi-khiù ke ngièn-lìn kû-kie thai-yok yû si-sṳ̍p-ńg yi chhit-chhiên-van ngièn, chhai hàng-sên hìn-sàng heu put-kiú, khó-nèn chên chô-su séu-hìn thiên-thí chhong-kit yì sán-sên yit-ke thiên-yèn ví-sên - [[Ngie̍tNge̍t-khiû]].
 
{{Thai-yòng-hi}}
{{Authority control}}
[[Category:Thai-yòngyòg-hi]]
[[Category:HàngHàn-sên ]]
[[Category:Thi-lî]]
匿名使用者