"Hiông-kóng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan]] heu, Hiông-kóng [[Kîn-chi]] lâu sa-fi khoai-suk fat-chán, sṳ̀n-vì "Â-chû si séu liùng" chṳ̂-yit. Hiông-kóng he [[Â-chû]] chhung-yeu ke [[kîm-yùng]], fu̍k-vu khi̍p hòng-yun chûng-sîm. Hiông-kóng sa-fi liâm-kiet, chhṳ-ôn yù-liòng, [[kîn-chi]] chhṳ-yù, [[Hiông-kóng Soi-chṳ|soi-chṳ]] kién-tân yî khi̍p vàn-san ke fap-li̍t chṳ-thu kien-chhiòn yì vùn-miàng yî-sṳ. Hiông-kóng chhai [[Chhiòn-khiù Kîm-yùng Chûng-sîm]] chṳ́ sú sông yit-chhṳ̍t miàng-lie̍t vì chhiòn-khiù thi-sâm thai kîm-yùng chûng-sîm, lièn-sa thi 20-ngièn tet-to chhiòn-khiù chui chhṳ-yù kîn-chi thí-hì phìn-kip vì [[Kîn-chi Chhṳ-yù Thu-chṳ́ -sú]] phài-miàng thi-yit. Hiông-kóng thùng-sṳ̀ vì chhiòn-khiù khì-chûng yit-sàng chui [[ôn-chhiòn]], sâng-fa̍t súi-phìn kô fu-yi, fàn-yùng khi̍p ngìn-kiûn su-miang chui chhòng ke [[Koet-chi Thai-tû-fi]], su yû Tûng-fông chṳ̂-chû, Mî-sṳ̍t thiên-thòng, Kèu-vu̍t thiên-thòng, Thûng-kám chṳ̂-tû lâu Tûng fông Màn-hâ-tun tén mî-yî, yúng-yû mî-li chong-kôn, puk-yèn liâu-fat yì-chhiâ khiûn-chhai tsí-chhak ke [[Kau-yâ Kûng-yèn]]. 2012-ngièn, 《Kîn-chi Ho̍k-ngìn》 phìn-sién Hiông-kóng vì "chhiòn-khiù chui nî-kî sàng-sṳ".
== Li̍t-sṳ́ 歷史 ==
[[File:Flag of the United Kingdom.svg|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]] (1842-ngièn – 1870-ngièn)]]
[[File:Flag of Hong Kong 1871.svg|thumb|right|200px|[[Hiông-kóng khì]] (1870-ngièn –1876-ngièn)]]
[[File:Hong_Kong_Autonomy_Movement_Flag.svg|thumb|200px|香港自治運動組織所使用之龍獅香港旗]]
 
==Tshṳ-yèn thi-lî自然地理 ==
== Kîn-tsi ==
==Tsṳn-tshṳ政治 ==
hàng-chṳn
政治:香港行政
 
== Vùn-fa文化 ==
Heung-kong Sin-kaai hai Heung-kong Hak-ka-ngien tsut-miang ge chi-gi-thi. Sin-kaai Thaai-phu yeu haau doh Hak-ka-ngien.
 
匿名使用者