"Àu-thai-li-â Sú-tû Liâng-thi" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Au-chû Sú-tû Liâng-thi
(唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Àu-thai-li-â Sú-tû Liâng-thi to Àu-chû Sú-tû Liâng-thi
 
se-mì (機械人:修正雙重定向至Au-chû Sú-tû Liâng-thi
1 ke phiêu-chhiam: 重新導向目標變更
 
#重新導向 [[ÀuAu-chû Sú-tû Liâng-thi]]
8,888

次編輯