"Hiông-kóng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Kowloon- Hong Kong.jpg|right|thumb|300px|]]
[[File:Flag of Hong Kong.svg|right|thumb]]
'''Hiông-kóng''' (香港) he [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet|Chûng-koet]] só hot ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn khî, vi chhu [[Hiông-kóng-tó]], [[Kiú-liùng]] pan-tó、[[Sîn-kie]] nui-liu̍k thi-khî, yî-khi̍p lióng-pak liuk-sṳ̍p-ngi ke thai-séu tó chû-sṳ̀n. Pet-phu chiap [[Kóng-tûng-sén]], nàm-mien he [[Chû-hói-sṳ]]. Kûng-ngièn-chhièn 214-ngièn, Hiông-kóng pûn [[Chhîn-chêu]] na̍p-ngi̍p [[Chûng-ngièn vòng-chêu]] pán thù. 1842-ngièn hí, sṳ̀n-vì [[Yîn-koet]] chhṳ̍t-mìn-thi khiûn 155-ngièn, khì-kiên yî 1941-ngièn 12-ngie̍t chṳ 1945-ngièn 8-ngie̍t chên pûn [[Ngit-pún Fòng-kiûn]] cham-liâng. Chhṳ̍t-chṳ 1997-ngièn 7-ngie̍t 1-ngit, [[Hiông-kóng Chú-khièn Yì-kâu]] [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]], thùng-sṳ̀, [[Hiông-kóng Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî]] sṳ̀n li̍p, vì Chûng-koet lióng-ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit.
 
[[Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan]] heu, Hiông-kóng [[Kîn-chi]] lâu sa-fi khoai-suk fat-chán, sṳ̀n-vì "Â-chû si séu liùng" chṳ̂-yit. Hiông-kóng he [[Â-chû]] chhung-yeu ke [[kîm-yùng]], fu̍k-vu khi̍p hòng-yun chûng-sîm. Hiông-kóng sa-fi liâm-kiet, chhṳ-ôn yù-liòng, [[kîn-chi]] chhṳ-yù, [[Hiông-kóng Soi-chṳ|soi-chṳ]] kién-tân yî khi̍p vàn-san ke fap-li̍t chṳ-thu kien-chhiòn yì vùn-miàng yî-sṳ. Hiông-kóng chhai [[Chhiòn-khiù Kîm-yùng Chûng-sîm]] chṳ́ sú sông yit-chhṳ̍t miàng-lie̍t vì chhiòn-khiù thi-sâm thai kîm-yùng chûng-sîm, lièn-sa thi 20-ngièn tet-to chhiòn-khiù chui chhṳ-yù kîn-chi thí-hì phìn-kip vì [[Kîn-chi Chhṳ-yù Thu-chṳ́ -sú]] phài-miàng thi-yit. Hiông-kóng thùng-sṳ̀ vì chhiòn-khiù khì-chûng yit-sàng chui [[ôn-chhiòn]], sâng-fa̍t súi-phìn kô fu-yi, fàn-yùng khi̍p ngìn-kiûn su-miang chui chhòng ke [[Koet-chi Thai-tû-fi]], su yû Tûng-fông chṳ̂-chû, Mî-sṳ̍t thiên-thòng, Kèu-vu̍t thiên-thòng, Thûng-kám chṳ̂-tû lâu Tûng fông Màn-hâ-tun tén mî-yî, yúng-yû mî-li chong-kôn, puk-yèn liâu-fat yì-chhiâ khiûn-chhai tsí-chhak ke [[Kau-yâ Kûng-yèn]]. 2012-ngièn, 《Kîn-chi Ho̍k-ngìn》 phìn-sién Hiông-kóng vì "chhiòn-khiù chui nî-kî sàng-sṳ".
匿名使用者