"Ngi̍t-pún-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[File:Ja da ya.png|right|thumb|350px|Ngi̍t-pún-ngî]]
{{Nihongo|lead=yes|'''Ngi̍t-pún-ngî'''|日本語|hg=にほんご|honyim=Ngi̍t-pún-ngî}} he [[Ngi̍t-pún]] kôn-fông ngî-ngièn, sû-siá thí-ne chûng tshùn-tshai tô-tsúng tsia-yung ke [[Hon-sṳ]]. Ngi̍t-ngî yù lióng-tsak péu-yîm fù-ho: [[Phiàng-ká-miàng]], [[Phién-ká-miàng]] lâu [[Lò-mâ-sṳ]] siá-hâ Lâ-tên sṳ-mû. Ngi̍t-ngî tsú-yeu tshai Ngi̍t-pún sṳ́-yung. Ngi̍t-pún thúng-tshṳ [[Thòi-vân]], [[Tsêu-siên]], [[Tûng-nàm-â]] yî-khi̍p [[Chûng-koet]] phu-fun thi-khî ke sṳ̀-thoi, tông-thi ngìn pûn khiòng-pet ho̍k-si̍p kóng-tshut Ngi̍t-ngî, ya-yû pûn-ngìn khiòng-pet kói-von Ngi̍t-ngî miàng-sṳ.
 
== Li̍t-sṳ́ ==
== Tsu-sṳt ==
==Tshâm-siòng ==
*[[Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu]]
 
== Ngoi-phu Lièn-kiet ==
匿名使用者