"Hokkaidō" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Pet-hói-tho to Hokkaidō
[[File:Map of Japan with highlight on 02edit Hokkaido prefecture.svg |right|thumb|350px|Pet-hói-thoHokkaidō]]
{{Nihongo|lead=yes|'''Hokkaidō'''|北海道|honyim=Pet-hói-tho|hg=ほっかいどう}} he [[Ngit-pún]] yit-ke [[Hàng-chṳn-khî va̍k|thi-fông Hàng-chṳn-khî]] thùng su̍k [[Ngit-pún Hàng-chṳn-khî va̍k|thi-yit kip Hàng-chṳn-khî va̍k]]. Ya-he Ngit-pún chṳ́ yî "
tho" he miàng ke hàng-chṳn-khî va̍k, tho-thâng ke só-chhai he [[Sapporo]]. Chhiòn-kin mien-chit 83,457.48 phìn-fông kûng-lî<ref>{{cite web|url=http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201310/shikuchouson/hokkaidou.pdf |title={{lang|ja|01北海道}}|accessdate=2014-09-05|publisher={{lang|ja|国土地理院}}}}</ref>, he Ngit-pún mien-chit chhin-thai ke thi-yit kip Hàng-chṳn-khî va̍k。ngìn-khiéu 544 van <!--<ref name="Population1" /> -->, he Ngit-pún ngìn-khiéu thi-pat tô ke thi-yit kip Hàng-chṳn-khî va̍k. ya-he Pet-hói-thoHokkaidō Hàng-chṳn-khî só-chhai ke tó. Pet-hói-thoHokkaidō lâu [[Pún-chûHonshū]], [[Si-koetShikoku]], [[Kiú-chûKyūshū]] khiung-he Ngit-pún Si thai tó chṳ̂-yit, mien-chit 77,984.86 phìn-fông kûng-lî, he Ngit-pún mien-chit thi-ngi thai tó<ref>{{cite web|url=http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201310/shima.pdf |title={{lang|ja|島面積}} |accessdate=2014-09-05|publisher={{lang|ja|国土地理院}}}}</ref>, ya-he sṳ-kie mien-chit thi 21 thai tó.
 
==Li̍t-sṳ́==
匿名使用者