"Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
** [[Kaesŏng|Kaesŏng Thi̍t-khip-sṳ]] (개성특급시)
* Thi̍t-khî ū 3 chak:
** [[Kaesŏng Kûng-ngia̍p Thi̍tThi-khî]] (개성공업지구)
** [[Kŭmgangsan Koet-chi Kôn-kông Thi̍t-phe̍t-khî]] (금강산국제관광특별구)
** [[Sinŭiju Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî]] (신의주특별행정구)
匿名使用者