"Chagang Tho" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Chagang Tho''' (자강도) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak tho. {{Chagang Tho}} {{Pet Chêu-sién hàng-chṳn-khî-va̍k}} Categ…
(Sîn hong-mien: '''Chagang Tho''' (자강도) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak tho. {{Chagang Tho}} {{Pet Chêu-sién hàng-chṳn-khî-va̍k}} Categ…)
(無差異)
匿名使用者