"Kau-fòng Sixtus 2-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Sixtus 2-sṳ''' ({{bd|215-ngièn||258-ngièn|8-ngie̍t 6-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 257-ngièn chṳ 258-ngiè…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Sixtus 2-sṳ''' ({{bd|215-ngièn||258-ngièn|8-ngie̍t 6-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 257-ngièn chṳ 258-ngiè…)
(無差異)
匿名使用者