"Kau-fòng Soterius" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Soterius''' ({{bd|?||174-ngièn|}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke thi 12 thoi kau-fòng. {{Popes}} Category:Kau-fòng
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Soterius''' ({{bd|?||174-ngièn|}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke thi 12 thoi kau-fòng. {{Popes}} Category:Kau-fòng
 
(無差異)
匿名使用者