Khôi-khí chú sién-tân

檔案:Palaciorealycatedraldelaalmudena.jpg

Ngièn-pún tóng-on(4,310 × 2,868 chhiong-su, vùn-khien thai-séu: 2.28 MB, MIME lui-hîn: image/jpeg

邇文件來自於Wikimedia Commons,其可能在其它計劃項目肚分應用。 其在[1]介片上嘅描述在下背展示。

Vùn-khien sot-mìn

Mèu-sut
English: Royal Palace and Almudena Cathedral
Español: Palacio Real y Catedral de la Almudena
Ngit-khì
Lòi-ngièn https://www.flickr.com/photos/jsogo/4278791375/
Chok-chá jsogo

Su-khièn

w:zh:創用CC
姓名標示
此檔案採用創用CC 姓名標示 2.0 通用版授權條款。
Ngì cho-tet chhṳ-yù:
  • fûn-hióng – fu̍k-chṳ, fat-pu lâu chhòn-pô pún chok-phín
  • chhùng-sîn siû-kói – chhóng-chok yên-yi̍t chok-phín
惟需遵照下列條件:
  • 姓名標示 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Checked copyright icon.svg 這幅圖片原始出處為Flickr的https://www.flickr.com/photos/34746674@N00/4278791375 ,作者為jsogo 。經機器人FlickreviewR審查後確定為採用cc-by-2.0的協議授權使用。

Vùn-khien li̍t-sṳ́

Tiám-khim ngit-khì / sṳ̀-kiên lòi chhà-khon tông-sṳ̀ chhut-hien-ko ke vùn-khien.

Ngit khì / Sṳ̀-kiênSuk-lio̍k-thùVì-thuYung-fuYi-kien
tông-chhièn11:16, 20 Si-ngie̍t 201111:16, 20 Si-ngie̍t 2011 ke pán-pún ke Suk-lio̍k-thù4,310 × 2,868(2.28 MB)FlickreviewRReplacing image by its original image from Flickr
10:59, 20 Si-ngie̍t 201110:59, 20 Si-ngie̍t 2011 ke pán-pún ke Suk-lio̍k-thù1,024 × 681(464 KB)Matrich{{Information |Description ={{en|1=Royal Palace and Almudena Cathedral}} {{es|1=Palacio Real y Catedral de la Almudena}} |Source =http://www.flickr.com/photos/jsogo/4278791375/ |Author =jsogo |Date =2009-10-11 |Permission

Hâ poi ke 1-chak ya̍p-mien lièn-chiap to pún vùn-khien:

Chhiòn-vet tóng-on sṳ́-yung chhong-khóng

Hâ-lie̍t khì-thâ Wiki chûng sṳ́-yung liá-chak tóng on:

Ngièn sú-kí