Vùn-chông Kie-seuPhiên-siá

Án-ngióng thiâm-kâ, pú-chhûng vùn-chông nui-yùng.Phiên-siá

Án-ngióng pó-chhùn phiên-choPhiên-siá


  • Hon-sṳ pán kie pông-sú ya̍p-mien chhôi liá.

Án-ngióng sû-ngi̍p Hak-ngî pha̍k-fa-sṳ sâng-thiàu.Phiên-siá

Án-ngióng Chhiâm-miàngPhiên-siá