幫助:Pông-chhu


Vùn-chông Kie-seu編輯

Án-ngióng thiâm-kâ, pú-chhûng vùn-chông nui-yùng.編輯

Án-ngióng pó-chhùn phiên-cho編輯


  • Hon-sṳ pán kie pông-sú ya̍p-mien chhôi liá.

Án-ngióng sû-ngi̍p Hak-ngî pha̍k-fa-sṳ sâng-thiàu.編輯

Án-ngióng Chhiâm-miàng編輯