Nàm-thèu-yen

(Chhùng-thin-hiong chhṳ 南投縣)
Liá-piên "Nàm-thèu-yen" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"南投" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Nàm-thèu-yen chhai Thòi-vân chûng-phu, he Thòi-vân vì-yit mò kho-hói ke-yen. Pún-yen kin-nui ngièn-chhu-mìn yû Thai-ngâ-chhu̍k, Pu-nùng-chhu̍k, Tsou-chhu̍k khi̍p Thao-chhu̍k. Nàm-thèu-yen he Thòi-vân chui-kô fûng Ngiu̍k-Sân khi̍p chui-chhòng hò-liù ke ngièn-thèu.

Thòi-vân thi-lî chûng-sîm pî.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá