Đà Lạt he Ye̍t-nàm Lâm Đồng sén sén-fi.

Đà Lạt
Đà Lạt