Êu-chû Thai-liu̍k

Êu-chû Thai-liu̍k , pûn chhṳ̂n-vì Êu-chû pún-thú fe̍t kién-chhṳ̂n Êu-liu̍k , ya-he Êu-chû ke chú-thí Thai-liu̍k, mìn-khok thi phài chhù tó-yí. [1] thi̍t-phe̍t chhai Yîn-koet Yîn-ngî chûng, Êu-chû ke thin-ngi sông phài chhù Yîn-koet, Màn-tó, hói-hia̍p Khiùn-tó, Oi-ngì-làn Khiung-fò-koet, Pên-tó. Yèn-yì, chhai Êu-chû khì-thâ ke thi-khî tui yî Êu-chû Thai-liu̍k ke thin-ngi he put siông-thùng ke. Nang-ngoi yit-sia kôan-yî Êu-chû Thai-liu̍k thin-ngi, yèn-chhûn chhṳ thi-lî sông Thai-liu̍k sông ke piên-kie, Vû-là-ngì Sân-mak lâu Kô-kâ-sok Sân-mak liá-têu koet-kâ pûn kie-son chṳ khok thai ke fam-vì nui.

Êu-chû Thai-liu̍k.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

  1. "Merriam ebster dictionary definition".