Êu-chû Thai-liu̍k , pûn chhṳ̂n-vì Êu-chû pún-thú fe̍t kién-chhṳ̂n Êu-liu̍k , ya-he Êu-chû ke chú-thí Thai-liu̍k, mìn-khok thi phài chhù tó-yí. [1] thi̍t-phe̍t chhai Yîn-koet Yîn-ngî chûng, Êu-chû ke thin-ngi sông phài chhù Yîn-koet, Màn-tó, hói-hia̍p Khiùn-tó, Oi-ngì-làn Khiung-fò-koet, Pên-tó. Yèn-yì, chhai Êu-chû khì-thâ ke thi-khî tui yî Êu-chû Thai-liu̍k ke thin-ngi he put siông-thùng ke. Nang-ngoi yit-sia kôan-yî Êu-chû Thai-liu̍k thin-ngi, yèn-chhûn chhṳ thi-lî sông Thai-liu̍k sông ke piên-kie, Vû-là-ngì Sân-mak lâu Kô-kâ-sok Sân-mak liá-têu koet-kâ pûn kie-son chṳ khok thai ke fam-vì nui.

Êu-chû Thai-liu̍k.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Hàng-chṳn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

  1. "Merriam ebster dictionary definition".