Â-là-pak-ngìn Philip (Lâ-tên-ngî: Marcus Julius Philippus Augustus , 204-ngièn - 244-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (244-ngièn - 249-ngièn chhai-vi).

Â-là-pak-ngìn Philip.

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá